Verkoopsvoorwaarden

Al onze offertes zijn vrijblijvend en kosteloos.

De prijzen op onze offertes zijn steeds exclusief btw.

Kleuren op een drukproef geven nooit de reële gedrukte kleur weer die U kan verwachten bij het effectief gedrukte resultaat.

Van zodra U ons de opdracht doorgeeft en wij U een eerste voorontwerp afleveren is een minimumkost van 100€ ex btw verschuldigd, ook al zet U nadien de bestelling stop.

Factuurvoorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen de vervaldag behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt deze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75€. Tevens is vanaf dat ogenblik een verwijlrente verschuldigd aan 10% op jaarbasis.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en is het Belgisch recht steeds van toepassing.

Gelieve te betalen op één van onderstaande rekeningen met vermelding van het factuurnummer.

bank: Belfius
iban: BE87 0689 0241 7194
swift/bic: GKCCBEBB

bank: Fintro
iban: BE37 1431 0084 6860
swift/bic: BEBABEBB

Privacy policy & disclaimer

HiQu.pro BVBA heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door HiQu.pro BVBA worden geleverd.

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de BVBA HiQu.pro en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door HiQu.pro BVBA enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch HiQu.pro BVBA behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van HiQu.pro BVBA en dat door de loutere mededeling van informatie aan HiQu.pro BVBA, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van HiQu.pro BVBA.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van HiQu.pro BVBA middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door HiQu.pro BVBA worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van HiQu.pro BVBA onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door HiQu.pro BVBA ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege HiQu.pro BVBA inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

HiQu.pro BVBA treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van HiQu.pro BVBA voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van HiQu.pro BVBA nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan HiQu.pro BVBA.

HiQu.pro BVBA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van HiQu.pro BVBA behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van HiQu.pro BVBA.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van HiQu.pro BVBA, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

HiQu.pro BVBA draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van HiQu.pro BVBA, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste HiQu.pro BVBA in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door HiQu.pro BVBA aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, emailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

HiQu.pro BVBA heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

HiQu.pro BVBA eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u verkrijgen op het volgende email adres: info@hiqu.pro